ប្រធានាធិបតីអាមេរិក 25 រូប សម្បូរទ្រព្យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

0
16000

Hundred-Dollar-Bills-668x501

ថ្ងៃនេះសារពត៍មាន KNV នឹងនាំអ្នកឲ្យស្គាល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក ២៥ រូប ដែលសម្បូរទ្រព្យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក៖

១. លោក Donald Trump – ៣,១ ពាន់លានដុល្លារ

២. លោក John F.Kennedy – ១ ពាន់លានដុល្លារ

៣. លោក George Washington – ៥២៥ លានដុល្លារ

៤. លោក Thomas Jefferson – ២១២ លានដុល្លារ

៥. លោក Theodore Roosevelt – ១២៥ លានដុល្លារ

៦. លោក Andrew Jackson – ១១៩ លានដុល្លារ

៧. លោក James Madison – ១០១ លានដុល្លារ

៨. លោក Lyndon Baines Johnson – ៩៨ លានដុល្លារ

៩. លោក Bill Clinton – ៨០ លានដុល្លារ

១០. លោក Herbert Hoover – ៧៥ លានដុល្លារ

១១. លោក Franklin Delano Roosevelt – ៦០ លានដុល្លារ

១២. លោក John Tyler – ៥៧ លានដុល្លារ

១៣. លោក George W. Bush – ៣៥ លានដុល្លារ

១៤. លោក Martin Van Buren – ២៩ លានដុល្លារ

១៥. លោក Grover Cleveland – ២៨ លានដុល្លារ

១៦. លោក James Monroe – ២៧ លានដុល្លារ

១៧. លោក George H.W. Bush – ២៦ លានដុល្លារ

១៨. លោក John Quincy Adams – ២៣ លានដុល្លារ

១៩. លោក John Adams – ១៩ លានដុល្លារ

២០. លោក Richard Nixon – ១៧ លានដុល្លារ

២១. លោក Ronald Reagan – ១៥ លានដុល្លារ

២២. លោក Barack Obama – ១២ លានដុល្លារ

២៣. លោក James K. Polk – ១១ លានដុល្លារ

២៤. លោក Dwight Eisenhower – ៨ លានដុល្លារ

Facebook Comments
Loading...