រូបថតនៃជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបកាលពី125ឆ្នាំមុន

0
19876

រូបថតដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានដកស្រង់ពីទស្សនាវដ្តី National Geographic កាលពី125ឆ្នាំមុននៃជីវិតពិតរបស់ប្រជាជនអាស៊ី និងអឺរ៉ុប។ ក្នុងនោះមានរូបថតជាច្រើនរយសន្លឹក ប៉ុន្តែ KNV សុំលើកយកត្រឹមរូបថត២០សន្លឹក យកមកបង្ហាញទស្សនជនដើម្បីទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Facebook Comments
Loading...