មជ្ឈមណ្ឌល ឬ គ្លីនិចបំបាត់«ញៀនហ្វេសប៊ុក»?

0
10237

នៅរដ្ឋកាលី សហរដ្ឋអាមេរិចដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលITធំៗលើលោកមានដូចជាApple Facebook Twitter & Googleជាដើម តែទៅជាមានមជ្ឈមណ្ឌលបំបាត់ «ញៀនហ្វេសប៊ុក ញៀនអ៊ីនធឺណែត»មិនតិចជាង១០កន្លែងឡើយ។ អ្នកញៀនញៀនហ្វេសប៊ុកគេកំនត់ថាលេងក្នុងមួយថ្ងៃ២០ម៉ោងឡើង។

មួយក្នុងចំណោម១០ខាងលើ គឺគ្លីនិច«ប៉ារ៉ាដៃម៍»តាំងនៅលើកំពូលភ្នំក្នុងក្រុងសាន់ហ្វាន់ស៊ីស្កូ រដ្ឋកាលី។ទីនេះព្យាបាលអ្នកញៀនហ្វេសប៊ុក ញៀនអ៊ីនធឺណែត អាយុពី៨ដល់១៨ឆ្នាំ។ដើម្បីព្យាបាលផ្តាច់បានត្រូវប្រើពេលយ៉ាងតិច៤៥ថ្ងៃទីៅ៦០ថ្ងៃ ហើយថ្លៃព្យបាល១ថ្ងៃ១.៦៣៣ ដុល្លារ។ មាននរណាញៀនខ្លះ ទាក់ទងខ្ញុំ ចាំខ្ញុំនាំទៅ??

FB_IMG_1520577951907

Facebook Comments
Loading...