អ្នកកែរភេទពីប្រុសទៅជាស្រីនៅក្នុងប្រទេសបូតស្វាណាបានទទួលសិទ្ធជាស្រី្តពេញច្បាប់

0
19284

តាមទូរទស្សន៍Chanel News Asiaបានផ្សាយឲ្យដឹងថាស្ត្រីកែភេទពីបុរសឥឡូវនេះបានទទួលសិទ្ធពេញ លេញជាស្ត្រីហើយ បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសបូតស្វាណាបានសម្រេចទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយនោះ។

image

ពួកគេបាននិយាយថា ៖នេះជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់ពួកកែរភេទ ឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលស្រ ឡាញ់ភេទដូចគ្នា បន្ទាប់ពីពួកគេបានតស៊ូមតិអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនោះ។

ក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយម នៃប្រជាជាតិអាហ្រ្វិកខាងត្បូងដែលមានប្រជាជន២លាននាក់នេះបាននិយាយថា ប្រជាជនបូស្វាណាកាន់តែមានកា រយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះហើយ។វាមានបញ្ហាមួយបានកើតឡើងនៅទីនេះ។មានអ្នកប្តូរភេទជាច្រើនមិនត្រូវ បានច្បាប់ទទួលស្គាល់ទេ។ អ្នកអាចប្តូរពីប្រុសទៅជាស្រី ឬក៏អ្នកអាចប្តូរពីស្រីទៅជាប្រុស។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសំបុត្រកំណើតអ្នកនៅតែជាប្រុសឬជាស្រីដដែល។

ពេលនេះពួកគេមានសិទ្ធពេញលេញហើយ ពួកគេអាច ប្រើពេលវេលាតែ១អាទិត្យប៉ុណ្ណោះនឹងបានទទួលការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីភេទរបស់ពួកគេហើយ៕

image

Facebook Comments
Loading...