ដំណឹងល្អ! មានការជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន០១នាក់ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅសល់តែ ០១នាក់ ប៉ុណ្ណោះ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

0
3421

Facebook Comments
Loading...