ក្រុមហ៊ុនចិនបង្ហាញដ្រូនពិសេស ២ប្រភេទ

0
1045

ក្រុមហ៊ុនផលិតដ្រូនរបស់ចិន DJI បានបង្ហាញផលិតផលថ្មី ២ របស់ខ្លួនគឺ Mavic 2 Pro និង Mavic 2 Zoom ។

Mavic 2 Pro គឺជាដ្រូនដែលបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនថតផលិតដោយក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីល្បាញបំផុតគឺ Victor Hasselblad AB ឯដ្រូន Mavic 2 Zoom មានកែវថត 24mm-48mm ដែលអាចអោយគេយិតរូប (zoom) យកបាន ដែលដ្រូនធម្មតាមានតែកែវថតមុមធំ តែប៉ុណ្ណោះ ។

ដ្រូនថ្មីទាំង ២ នេះ អាចហោះបាន ៣១ នាទី (ដ្រូនធម្មតាបាន ២០ នាទី) ហើយ Mavic 2 Pro ថ្លៃ ប្រហែល ១ ៥០០ ដុល្លារ ឯ Mavic Zoom ថ្លៃ ប្រហែល ១ ២៥០ ដុល្លារ ។

Facebook Comments
Loading...