ក្រុងប៉ារីសសាកល្បងប្រើបង្គន់សាធារណៈថ្មី ឈរបាញ់កណ្តាលវាល?

0
2495

ដូចឃើញក្នុងរូប ទីក្រុងប៉ារីសស្រុកបារាំងកំពុងដាក់សាកល្បង ប្រើប្រាស់បង្គន់សាធារណៈប្រភេទថ្មី អ្នកឈរបាញ់នោម កណ្តាល វាលចែសតែម្តង។

Facebook Comments
Loading...