វិធីមើលលក្ខណៈយោនីតាមរូបរាងខាងក្រៅរបស់ស្ត្រី (ភាគទី៣)

0
73378

១៧-ស្ត្រីណាមានសម្លេងដូចសត្វព្រាប បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថា ស្ត្រីនោះមានអវៈយវៈភេទ ដែលមាក្លិនក្រអូបដូចទឹកឃ្មុំ

១៨-ស្ត្រីណាមានម្រាមជើង ម្រាមដៃវៀវមូលមានសណ្ឋានដូច ខ្យងសង្ខ័បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីនោះមានអវៈយវៈភេទសំប៉ែត មិនកំពុងមូលកោងនោះ ទេ

១៩-ស្ត្រីណាមានរាងស្រស់ស្អាត ត្រគាកស្តើង រូបរាងតូចច្រឡឺងបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថា ស្ត្រីរូបនោះមានអវៈយវៈភេទរាងដូចត្រចៀកដំរី

២០-ស្ត្រីណាមានមុខរាងដូចពងមាន់ឬពង ទាបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីរូបនោះមានអវៈយវៈភេទដូចកោះមាន់

២១-ស្ត្រីណាមានមុខតូច បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីរូបនោះមានប្រដាប់ភេទដូចក្រចកឈ្លូស

២២-ស្ត្រីណាមានមុខ មូលដូចដួងខែ បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថា ស្ត្រីរូបនោះមានអវៈយវៈភេទក៏មូលដែរ

២៣-ស្ត្រីណា មានមុខតូចស្ដើង ឬស្រស់សមរម្យបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីរូបនោះមានអវៈយវៈភេទដូច ស្លឹកម្លូ

២៤-ស្ត្រីណាមានមុខវែង បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថា អវៈយវៈភេទរបស់នាងវែងដូចស្លាប ប៉ាកា ឬដូចប៊ិចអីចឹង

២៥-ស្ត្រីណាមានទម្រង់មុខដូចស្លឹកឈូក បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រី រូបនោះមានអវៈយវៈភេទដូចមាត់ដង្កាប់

២៦-ស្ត្រីណាមានបបូរមាត់ធំបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថា អវៈយវៈភេទរបស់នាងដូចគ្នាទៅនឹងស្លឹកត្រចៀកដំរី

២៧-ស្ត្រីណាដើរងើយមុខ បញ្ជាក់ប្រា ប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីរូបនោះ មានអវៈយវៈភេទដែលគែមយោនីទាំងសងខាងនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា.. ….(សូមរង់ចាំអានភាគទី៤ដែលជាភាគបញ្ចប់) ។

Facebook Comments
Loading...