នៅកូរ៉េខាងត្បូងអ្នករៀនចប់PhDប្រមាណ២៣%អត់ការងារធ្វើ

0
9665

តាមកាសែតកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថា១ភាញ៥នៃអ្នកដែលបានរៀនចប់PhDរកការងារអត់បានធ្វើដែលនេះជាអត្រាខ្ពស់បំផុតជាប់ឯកត្តកម្មបើគិតតាំងពីឆ្នាំ២០១៤មក។អ្នករៀនចប់PhDប្រមាណ២៣% ដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងស្រុកគ្មានការងារធ្វើ។តួលេខនៃអ្នកដែលបានទទួលសញ្ញាប័ត្រនេះដែលរកការងារអត់បានធ្វើមានការកើនឡើងជាលោះដាប់គឺនៅឆ្នាំ២០១៤មាន២១,៣%នៅឆ្នាំ២០១៥មាន២០,៣%នៅឆ្នាំ២០១៥មាន២១,៦%។តាមការស្ទង់មតិបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រមាណ២,៨%ទៀតគឺអត់បានស្វះស្វែងរកការងារធ្វើទេ។ការស្ទងមតិនេះបានេធ្វើឡើងក្នុងចំណោមអ្នករៀនចប់PhDចំនួន៩.០៥០នាក់ឬត្រូវជា៧០%ក្នុងចំនោមអ្នកដែលបានរៀនចប់។ក្នុងចំណោមអ្នកអត់ការងារធ្វើនេះស្ត្រីមានភាគរយខ្ពស់ជាងគឺ២៥,៩%ឯបុរសមាន២១,២%ដែលអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនមានវ័យក្មេង៕

រូបភាពពាក់ព័ន្ធ

Facebook Comments
Loading...