អូស្ត្រាលីយល់ព្រមឲ្យអ្នកមានភេទផ្ទុយគ្នារៀបការជាមួយគ្នាបានហើយ

0
23387

តាមBBCផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ខែវិច្ឆិកានេះថា ប្រជាជនអូស្ត្រាលីប្រមាណ៦១,៦%នៃប្រជាជ នទាំងអស់ដែលគេបានធ្វើប្រជាមតិបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចរៀបកាជាមួយគ្នាបាន ដោយស្របច្បាប់ហើយ។អ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ១២,៧លាននាក់ឬប្រ មាណ៧៩,៥%នៃចំនួនអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតធ្វើប្រជាមតិនោះត្រូវបានគេប្រកាសថាបានគាំទ្រឲ្យអ្នកដែលមានភេទដូចគ្នាអាចរៀបការជាមួយគ្នាបាន។លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី បានថ្លែងថា៖លទ្ធផលដ៏មានសារៈសំខាន់នេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ត្រូវធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់នេះនៅមុនបុណ្យគ្រីស្តមឺសនាពេលខាងមុខនេះ។លោកបានបន្តទៀតថា៖ប្រជាជនអូ ស្ត្រាលីរាប់លាននាក់បាននិយាយចេញមកហើយតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិនេះដោយពួកគេបានឆ្លើយថា Yesដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចរៀបការជាមួយគ្នាបាន៕

image

image

 

Facebook Comments
Loading...