យាយអាយុ១១៧ឆ្នាំ ចាត់ទុកជាស្រ្តីចាស់ជាងគេបំផុតលើលោក

0
2694

ដូចឃើញក្នុងរូបនេះគឺយាយJulia Flores Colqueជនជាតិបូលីវី អាយុ១១៧ឆ្នាំ។

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៨សីហាថា គេចាត់ទុកគាត់ជា ស្រ្តីមានអាយុច្រើនជាងគេនៅប្រទេសបូលីវី និងចាត់ទុកថាជាស្រ្តីមានអាយុច្រើនជាងគេលើលោក។ គាត់កើតនៅ ថ្ងៃទី២៦តុលាឆ្នាំ១៩០០។

និស្ស័យគាត់ចូលចិត្តរស់នៅជាមួយសត្វចិញ្ចឹម។ គាត់ចូលចិត្តហូបនំខេកនិងច្រៀងចំរៀង អ្នកស្រុកនិងលេងហ្គីតាផងដែរ។

Facebook Comments
Loading...