តារាបរទេស៖ នរណាជឿថាតារានេះពីមុនប្រុស?

0
3022

Nicole Maines ជា Supergirl ដំបូងនៅអាមេរិចដែលមាន កំណើតជាប្រុស។ នាងបានតស៊ូជាច្រើនដើម្បីក្លាយជាស្រី។ នាងធ្លាប់ ឈ្នះក្តីក្នុងរដ្ឋម៉េនសហរដ្ឋអាមេរិចកាលនៅរៀនថ្នាក់បឋមដើម្បីបានចូលប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកកុមារី ដែលពីមុនសាលាហាមឃាត់មិន អោយចូល។ ពេលនេះនាងជាSupergirl។ ស្អាតទេប៉ុណ្ណឹង?

Facebook Comments
Loading...