ពេលបត់ជើងតូចហេតុអ្វីបានជាមានទឹកខាប់ៗចេញមក? តើជាទឹកកាមឬ?

0
6189

ទឹកកាមអាហូរចេញមកបានទាល់តែយើងមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទ ឬក្នុងពេលកំពុងតែរួមភេទ តែប៉ុណ្ណោះ។ប៉ុន្តែអាចថាអ្នកកើតមានជម្ងឺកាមរោគ ដូចជាជម្ងឺស្វាយប្រមេះជាដើម។គួរតែ ទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសជាបន្ទាន់ប្រសិនបើអ្នកមានអការៈបែបនេះ ដើម្បីរកការ ព្យាបាល។

Facebook Comments
Loading...