សាំងហ្គាពួរចំណេញច្រើនពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល ទោះចំណា​យ២០លានដុល្លារ!

0
1022

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយថាប្រទេសសាំងហ្គាពួរបានចំ នេញច្រើនណាស់ពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រាំនិងគីម។

សាំងហ្គាពួរបានចំណាយអស់២០លានដុល្លារសាំងហ្គាពួរឬប្រមាណ១៥ លានដុល្លារតែសាំងហ្គាពួរបានចំនេញមកវិញ១០ដង ពិសេសគឺខាងទេសចរ។មុនប្រជុំ១ថ្ងៃ ប្រជាជនលើពិភពលោកជាច្រើនបានចុចស្វែងរកឈ្មោះសាំងហ្គាពួរតាមgoogleរាប់លានដង។អាមេរិចតែ១ មានជាង២លាននាក់រក។ ឆ្នាំទៅទេសចរទៅសាំងហ្គាពួមាន១៧,៤ លាននាក់ កន្លងមកសាំងហ្គាពួរត្រូវចំណាយលុយផ្សាយពាណិជ្ជអោយពិភព លោកស្គាល់ប្រមាណ២០០លានដុល្លារ។

ឥឡូវតាមរយះការរៀបចំប្រជុំនេះគេសាំងហ្គាពួរដោយមិនបាច់ចំណាយលុយផ្សាយ។

Facebook Comments
Loading...