បឹហ្គ៍រ វ៉ាដាច់នំប័ុងបាហ្គេត នៅបារាំង?

0
7933

បារាំងជាជាតិសាសន៍មួយមានមោទនភាពណាស់ក្នុងការហូបចុកម្ហូបម្ហារបស់ខ្លួន។អាហារដែលល្បីនិងមោទនភាពរបស់បារាំងគឺ នំប័ុងបាហ្គេត(Baguette )។

ក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាខាងភោជនីយដ្ឋាននៅបារាំងបានធ្វើសិក្សាមួយនិងរកឃើញថាខណៈនេះនំប័ុងបឹហ្គ័របានក្លាយជាមុខអាហារនាំមុខគេក្នុងហាងទូទៅនៅបារាំងរហូត៨៥ភាគរយ និងលក់ដាច់បានប្រមាណ១,៥ពាន់លានដុំក្នុងឆ្នាំ២០១៧ វ៉ាដាច់នំប័ុងBaguetteដាក់ សាច់ហេម ដែលធ្លាប់ពេញនិយមនៅបារាំង។

ថ្លែងពីនំបញ្ចុក ម្ហូបជាតិយើងវិញ?ដើមឡើយយើងអង្គុយចោងហោងហូប ឥឡូវ នៅតែអង្គុយចោងហោងសុីដដែល មិនដែលមានហាងធំដុំហ្នឹងគេ ទេ??

FB_IMG_1521619141865

Facebook Comments
Loading...