អង្គការសុខភាពពិភពលោកបារម្ភរឿងមនុស្សហាត់ប្រាណតិចពេក!

0
3386

របាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថា មនុស្សនៅលើលោកនេះប្រមាណ ១៤០០លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងការស្លាប់បាត់បង់ជិវិតដោយជំងឺ ជាពិសេសជំងឹបេះដូង ដោយសារតែ មនុស្សមានការហាត់ប្រាណឬធ្វើ ចលនារាងកាយមិនគ្រប់គ្រាន់។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើការអង្កេតលើជិវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននិងបានរកឃើញថាមនុស្សចាស់ប្រមាណ១,៩លាននាក់ នៅក្នុង១៦៨ប្រទេស នាឆ្នាំ២០១៦ មាននិន្នាការនៃការហាត់ប្រាណ ឬធ្វើចលនាខ្លួនប្រាណមានការថយចុះ បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០០១។

Facebook Comments
Loading...