នៅហ្វីលីពីន កូនកម្លោះក្រមុំ រៀបការក្នុងព្រះវិហារទឹកលិច?

2
1837

មានអីតែនៅស្រុកយើង នៅហ្វីលីពីន គេការក្នុងព្រះវិហារ កំពុង លិចដោយជំនន់ដែរតើ? ដូចឃើញក្នុងរូបនេះកូនកម្លោះអាយុ២៤ឆ្នាំ បានរៀបការក្នុងព្រះវិហារដែលកំពុងរងទឹកជំនន់ ដោយសារ ឥទ្ធិពលភ្លៀងមូសុង។

Facebook Comments
Loading...

2 COMMENTS

  1. albuterol inhaler

    នៅហ្វីលីពីន កូនកម្លោះក្រមុំ រៀបការក្នុងព្រះវិហារទឹកលិច? | CSN NEWS

  2. naltrexone hcl

    នៅហ្វីលីពីន កូនកម្លោះក្រមុំ រៀបការក្នុងព្រះវិហារទឹកលិច? | CSN NEWS

Comments are closed.