នៅហ្វីលីពីន កូនកម្លោះក្រមុំ រៀបការក្នុងព្រះវិហារទឹកលិច?

0
2036

មានអីតែនៅស្រុកយើង នៅហ្វីលីពីន គេការក្នុងព្រះវិហារ កំពុង លិចដោយជំនន់ដែរតើ? ដូចឃើញក្នុងរូបនេះកូនកម្លោះអាយុ២៤ឆ្នាំ បានរៀបការក្នុងព្រះវិហារដែលកំពុងរងទឹកជំនន់ ដោយសារ ឥទ្ធិពលភ្លៀងមូសុង។

Facebook Comments
Loading...