កម្របានឃើញ ពេជ្រខៀវ តម្លៃ ២៥លានដុល្លារ

0
1452

ដូចឃើញក្នុងរូបនេះ គឺជាពេជ្រខៀវ (Blue Diamond)។ គេលក់បាន២៥លានកាលពីឆ្នាំ២០១៦។ អ្នកធរណីវិទ្យានិយាយថាពេជ្រខៀវជាពេជ្រពិបាករកណាស់។ ពេ​ជ្រ ប្រភេទនេះគេវាស្ថិតក្នុងជម្រៅយ៉ាងតិច៦៦០គមដែរ ក្នុង​ខណៈ​ពេជ្រធម្មតានៅក្នុងរ៉ែជម្រៅត្រឹម១៥០ទៅ២០០គមប៉ុណ្ណោះ។

35

Facebook Comments
Loading...