ភាពយន្តឯកសារ ៖ កម្ពុជា «ដែនដីនៃសត្វត្រយ៉ងយក្ស» 

0
1357

តើអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ស្គាល់នឹងដឹងថាសត្វត្រយ៉ងយក្សនេះជាសត្វតំណាងអោយអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ? តើមាននណារខ្លះធ្លាប់បានឃើញសត្វនេះដោយផ្ទាល់? នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារខាងក្រោមនេះគឺបរិយាយអំពីស្ថានភាព រស់នៅនិងកត្តាជីវសាស្រ្តរបស់សត្វត្រយ៉ងយក្ស ដែលជិតផុតពូជនិងប្រភេទសត្វបក្សីកម្រកព្រមទាំងជិតផុតពូជមួយចំនួន ផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជា។

កម្ពុជា «ដែនដីនៃសត្វត្រយ៉ងយក្ស» ដោយ Allan Michaud

***ភាសាខ្មែរ***ភាពយន្តឯកសារ៖ កម្ពុជា «ដែនដីនៃសត្វត្រយ៉ងយក្ស» *****************************************************តើអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ស្គាល់នឹងដឹងថាសត្វត្រយ៉ងយក្សនេះជាសត្វតំណាងអោយអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ? តើមាននណារខ្លះធ្លាប់បានឃើញសត្វនេះដោយផ្ទាល់? នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារខាងក្រោមនេះគឺបរិយាយអំពីស្ថានភាព រស់នៅនិងកត្តាជីវសាស្រ្តរបស់សត្វត្រយ៉ងយក្ស ដែលជិតផុតពូជនិងប្រភេទសត្វបក្សីកម្រកព្រមទាំងជិតផុតពូជមួយចំនួន ផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជា។ផលិតដោយ: លោក Allan Michaud (2015)IBIS Rice – Organic Wildlife Friendly Rice Ministry of Environment រដ្ឋបាលព្រៃឈើ Forestry Administration, Cambodia Giant Ibis Transport Preah Vihear Province IUCN #endangeredspecies #wildlife #nature #environmentalist #environment #animals #endangeredanimals #climate #wildlifephotography #endangered #biodiversity #environmental #sustainable #savetheplanet #wild #outdoors #ecology #life #beautiful #conservationphotography #naturelovers #eco #travel

Gepostet von Donal Yeang-យាង ដូណាល់ am Samstag, 19. August 2017

ផលិតដោយ: លោក Allan Michaud (2015)

Facebook Comments
Loading...