ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិ ចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ពីស្ថានបេសកម្ម អាមេរិក និង EU ដែលបានពិភាក្សាអំពី ករណី កឹម សុខា

0
17544

ភ្នំពេញ៖ ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ  បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ញើទៅកាន់បណ្តាប្រទេសនានា ដែលមានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញស្ថានការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន និងឆ្លើយតបចំពោះការប្រតិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងសហភាពអឺរ៉ុបលើស្ថានការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជា។

1200px-Flag_of_Cambodia.svg

92bced140f719da2abb04c82cf88bec5

1 2 3

Facebook Comments
Loading...