តើស្ត្រីដល់ចំណុចសុខស្រួលកំពូលប៉ុន្មានដងទើបពេញចិត្ត??

0
25090

ការសង្កេតតាមរយៈការប្រើដៃ សម្រេចបំណងប្រាថ្នាដោយខ្លួនឯងមានអត្ថន័យសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ របស់អ្នកវេជ្ជសាស្ត្រយ៉ាងខ្លាំង។នៅពេលឈានដល់ចំណុចសុខស្រួលហើយនោះ ស្ត្រីភាគច្រើនៅតែ ស្ទាបអង្អែលអវៈយវៈភេទរបស់ខ្លួនឯងតទៅទៀត។

កិរិយាបែបនេះ ក៏ដូចគ្នាទៅនឹង ខណៈពេលកំពុងរួ មភេទដែឬគឺទោះបីនាងបានឈានដល់ស្រណុកស្រួលកំពូលហើយក៏ដោយ ក៏នាងនៅតែត្រូវការឲ្យដំ ណើរការផ្លូវភេទតទៅទៀត។

ចំណែកបុរសនៅពេលដល់ចំណុចកំពូលហើយនោះ គេនឹងគ្មានតម្រូវការផ្លូវភេទខ្ពស់ដូចមុនពេលដល់ចំណុចសុខស្រួលកំពូលទៀតទេ។ខណៈពេលដែលស្ត្រីប្រើដៃសម្រេចបំណងតណ្ហាដោយខ្លួនឯងនោះ នាងអាចចាប់អារម្មណ៍តែតម្រូវការផ្លូវភេទរបស់ខ្លួន ឯងដោយមិនបែងចែក ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ការមានភេទសម្ព័ន្ធជាមួយបុរសឡើយ។

ហេតុនេះហើយទើបនាងអាចឈានដល់ចំណុចកំពូលបានច្រើនដងជាប់ៗគ្នា ដោយមិនបានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ភេទចុះ ថយតាមប្រក្រតី។ពួកនាងនឹងឈប់ដោយខ្លូនឯង នៅពេលនាងអស់កម្លាំងកំហែង៕

image

Facebook Comments
Loading...