ចំណុចស្រៀវស្រើបដែលលោកអ្នកត្រូវដឹង៖ ចុងដោះបុរសក៏មានចំណុចស្រៀវស្រើបដូចស្ត្រីដែរ

0
15254

ពុំមែនតែស្ត្រីទេដែលមានអារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលត្រូវជម្រុញត្រង់ចុងដោះ ប៉ុន្តេបុរសក៏ដូចគ្នា ដែរ។ខណៈដែលអ្នកថើបលិទ្ធត្រង់ទ្រូងនិងដោះរបស់បុរសដោយសាកល្បងប្រើដៃច្របាច់ថ្នមៗត្រង់ក្បាលដោះរបស់គេរួចសង្កេតមើលថាតើគេមានអារម្មណ៍ស្រៀវស្រើបឬទេ?បន្ទាប់មកក៏ថើបលិទ្ធត្រដុះត្រង់ ក្បាលដោះទាំងសងខាង ធានាថានឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គេស្រៀវស្រើបប្រកាច់ប្រកិនរមួលដូចអន្ទង់ត្បុលភក់ជាមិនខានឡើយ៕

image

image

image

Facebook Comments
Loading...