បទពិសោធន៍មួយ ៖ ប្រទេសណ័រវ៉េយកពន្ធស្ករខ្ពស់?

0
11631

ប្រទេសណ័រវ៉េអនុវត្តនយោបាយយកពន្ធនាំចូលស្ករគ្រប់ប្រភេទតាំង ពីឆ្នាំ១៩២២។នៅឆ្នាំ២០១៨ប្រទេសនេះបានតម្លើងពន្ធនាំចូលស្ករនិ ងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគធ្វើពីស្ករដល់ទៅ៨៣ភាគរយធ្វើអោយនំផ្អែមនិងស្ករគ្រាប់ ស្ករសូកូឡាមានតម្លៃខ្ពស់ធៀបប្រទេសជិតខាង។ ណ័រវ៉េយកពន្ធស្ករខ្ពស់មកពីដើម្បីចង់គ្រប់គ្រងកុមារនូវជំងឺធាត់។

តាមទិន្នន័យផ្លូវការ ជនជាតិណ័រវ៉េម្នាក់បរិភោគស្ករក្នុង១ឆ្នាំប្រមាណតែ២៧គក្រ ក្នុងខណៈប្រជាជនអាមេរិច៣៤គក្រ។ ជាលទ្ធផលកុមារណ័រវ៉េដែលធាត់មានទំងន់លើសធម្មតាត្រឹមតែ១ ក្នុ ង៦នាក់ប៉ុណ្ណោះ ខណៈក្មេងអាមេរិច និងអង់គ្លេស១នាក់ក្នុង៣នា ក់។ទោះបីយ៉ាងណាប្រទេសណ័រវ៉េនៅមានគោលដៅបន្ថយការប រិភោគស្កររបស់ប្រជាជនអោយនៅត្រឹម១២,៥ភាគរយនៅឆ្នាំ២០២១។(BBC)

Image result for ស្ករ

Facebook Comments
Loading...