រៀនស្គាល់អវៈយវៈភេទគ្នាដើម្បីសិចដ៏ស្រណុកសុខស្រួល( វគ្គទី១)

0
73878

ការរៀនស្គាល់អវៈយវៈភេទគ្នាគឺជារឿងដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ព្រោះគេចាត់ទុក ថាវាប្រៀបបានទៅនឹងកូនសោរកែបញ្ហានានាបានយ៉ាងល្អបំផុត។អ្នកអាចរៀនស្គាល់ដល់ចំណុចដែលឆាប់ភ្ញោចអារម្មណ៍នៅពេលដែលមានការជម្រុញនិងរៀនស្គាល់អំពីវិធីទប់ទល់ សង្កត់អារម្មណ៍ផងដែរ ហើយការរៀនស្គាល់ទាំងនេះអ្នកនឹងត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចដើ ម្បីទទួលយកនូវការពិតមួយ។

post-1476937097

បុរសអាចស្ទាបស្ទង់ចំណុចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងបានដោយការឈរអាក្រាតកាយនៅពីខាងមុខកញ្ចក់និងចាប់ផ្តើមពិចារណាដល់អវៈយវៈភេទរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អិតល្អន់និងមើលចុះទៅក្រោមដល់ពង ស្វាសទាំងសងខាងនិងឃើញថាវាមានរោមគ្របដណ្តប់ហើយមានទំហំប៉ុនគ្នានោះគឺមានន័យថាពងស្វាសរបស់អ្នកមានភាពប្រក្រតីហើយ។បន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញដុំសាច់អ្វីម្យ៉ាងដែលមានភាពយោលយោក ទៅមកដែលទន់ល្វតល្វន់ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាងើបរឹងឡើង វានឹងតាំងខ្លួនយ៉ាងត្រង់ ហើយដែលនៅខា ងចុងរបស់វាមានបំពង់សម្រាប់បញ្ចេញទឹកកាមឲ្យហូរចេញមកក្រៅ។គឺត្រង់នោះឯងហើយដែលគេហៅ ថាលឹង្គ។លក្ខណៈលឹង្គរបស់អ្នកមានស្បែកគ្របដណ្តប់ជិតទាំងអស់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការ ច្រឹបឬធ្លាបក្រឡឺតពេលនោះស្បែកនោះមិនគ្របលើលឹង្គទៀតទេ។ចំណុចចុងលឹង្គនោះ វាមានភាពរំ ញោចបំផុតពេលដែលទទួលបានការប៉ះពាល់ទៅលើវាថែមទាំងជាចំណុចបង្កើតភាពស្រៀវស្រើបខ្លាំង ដល់បុរសៗទៀតផងខណៈពេលកំពុងរួមភេទព្រោះចំណុចនេះនឹងកកឹតជាមួយរន្ធយោនី។ក្រៅពីចំណុចនេះ វានៅមានខ្សែមួយដែលមានលក្ខណៈឆ្មារតូចអូសពីខាងក្រោមតួលឹង្គ ដែលជាចំណុចឆាប់ជួយ ភ្ញោចអារម្មណ៍មួយដែរប្រសិនបើមានការប៉ះពាល់ទៅលើវានោះ។(សូមរង់ចាំអានេះវគ្គបន្ទាប់ទៀត)…។

Facebook Comments
Loading...