មូលហេតុដែលតម្រូវឲ្យកើតតម្រេកផ្លូវភេទ

0
33353

បច្ច័យសំខាន់ដែលបង្ករការឲ្យកើតតម្រេកផ្លូវភេទ គឺអ័រម៉ូនភេទ។អ័រម៉ូនភេទបុរសចាប់ផ្តើមពីអាយុ១០ ឆ្នាំនឹងកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយហេតុនេះឯងទើបធ្វើឲ្យយុវវ័យកើតមានតម្រូវការផ្លូវភេទបាន យ៉ាងងាយ។

អ័រម៉ូនក្នុងរាងកាយរបស់ស្ត្រីមិនដូចគ្នាទៅនឹងអ័រម៉ូនក្នុងរាងកាយរបស់បុរសទេ។ប៉ុន្តែនេះ មិនមែនមានន័យថាស្ត្រីភេទមិនមិនបានទទួលផលប៉ះទង្គិចពីអ័រម៉ូននោះទេ។ប៉ុន្តែបច្ច័យខាងផ្នែកសង្គម និងវប្បធ័មបានគ្រប់គ្រងតម្រូវការផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រី។

ក្រៅពីនេះនៅមានកូនសោរសំខាន់ផ្សេងៗទៀត នោះគឺការជម្រុញរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណ(ការមើលឃើញ)និងឃានវិញ្ញាណ(ការហិតក្លិន)ដូចជាបុរសចូលចិត្ត អានប្រលោមលោកស្រើបស្រាលនិងចូលចិត្តមើលរូបភាពឬរូបស្រីស្រាតព្រោះថាចក្ខុវិញ្ញាណជម្រុញតម្រូវការផ្លូវភេទបានងាយ ហើយស្ត្រីភេទមានអារម្មណ៍ឆាប់រហ័សចំពោះក្លិនទៅវិញ។

image

Facebook Comments
Loading...