ឌុន រដ្ឋា និងឡុង សុវណ្ណឌឿន ជួបកីឡាករថៃ ក្នុងការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខ្សែក្រវាត់

0
30552

រដ្ឋាដែលមានប្រវត្តិប្រកួតចំនួន១០៧ដង ឈ្នះ៧៩ដង ចាញ់២៤ដងស្មើពិន្ទុ៤ដង និង វាយគូប្រកួតឲ្យសន្លប់
១៥ដងនោះគេមកប្រកួតជំនួសផុន ផាន់ណាដែលរក្សាទម្ងន់មិនបាន ។ ដូច្នេះ រដ្ឋាគ្រាន់តែមកប្រកួតកំដររោងដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីប៉ុណ្ណោះ ។

Famangkorn Sit Pansak មានប្រវត្តិប្រកួតចំនួន១០០ដង ឈ្នះ៧២ដង ចាញ់២២ដង ស្មើពិន្ទុ ៦ ដង និងវាយគូប្រកួតឲ្យសន្លប់១៥ដងដែរនោះ២ប្រកួតរបស់គេក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះឈ្នះ១ប្រកួតចាញ់១ ប្រកួត ។ការប្រកួត
មួយនេះគេជឿថាអ្នកប្រដាល់ថៃរូបនេះមានឱកាសឈ្នះទៀតជាមិនខាន ។នរណាជាអ្នកឈ្នះ ?

Dun-Ratha-Famangkorn [800x600]

ចំណែកឡុង សុវណ្ណឌឿនក្លិបសាលវ័ន្ដកីឡាត្រូវប្រកួតជាមួយអ្នកប្រដាល់ថៃNathakeat Pranchumphunដែលនេះ
ជាការប្រកួតលើកទី៣ដូចគ្នា ។

សុវណ្ណឌឿនមានប្រវត្តិប្រកួតចំនួន១៣៣ដង ឈ្នះ១១០ដង ចាញ់១៥ដង ស្មើពិន្ទុ៨ដង និងវាយគូប្រកួតឲ្យសន្លប់៤០ដង ។ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍២ប្រកួតរបស់សុវណ្ណឌឿនចាញ់ទាំង២ប្រកួត ។Nathakeat Pranchumphunមានប្រវត្តិប្រកួតចំនួន៩៥ដង ឈ្នះ៧៣ដង ចាញ់១៩ដង ស្មើពិន្ទុ៣ដង វាយគូប្រកួតឲ្យសន្លប់១៤ដង ។ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកប្រដាល់រូបនេះ២ប្រកួតរបស់គេឈ្នះ១ប្រកួតចាញ់១ប្រកួត ។លើកនេះមិនដឹងថានរនាសំនាងល្អនោះឡើយ ។

Long-Sovandeun-Nathakeat [800x600]

Facebook Comments
Loading...