គ.ជ.ប ចេញខិតប័ណ្ណ ស្តីពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប្រភេទចាស់មិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ បានទេ

0
25404

Facebook Comments
Loading...