សាំងហ្គាពួរជាទីក្រុងថ្លៃបំផុតដើម្បីទិញឡានជិះ!

0
15345

ស្ថាប័នEIU(Economist Intelligence Unit)អ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវសេដ្ឋ កិច្ចបានបានធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិនិងបានរកឃើញថា សាំងហ្គាពួរគឺជាទីក្រុងថ្លៃបំផុតលើលោកយើងនេះសម្រាប់ការរស់នៅនិងថ្លៃបំផុតដើម្បីទិញបានឡានជិះមួយគ្រឿង។ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ថ្លៃបំផុតនេះ៥ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយ។

នៅសាំងហ្គាពួរបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីទិញបានឡាន ជិះមួយគ្រឿង ម្ចាស់ត្រូវចំណាយទិញលិខិតអនុញ្ញាតិនិងសិទ្ធគ្រប់គ្រងឡានក្នុងតម្លៃប្រមាណ១០០.០០០ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ។

FB_IMG_1521163308037

Facebook Comments
Loading...