ប្រទេសចិននឹងរួមបញ្ចូលនៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និងតំបន់ជនបទ

0
27906

បរទេស ៖ ប្រទេសចិននឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៅក្នុងតំបន់ជនបទ ការទាញយកសក្តានុពលនៃទម្រង់ និងគម្រូអាជីវកម្មថ្មី និងជំរុញការកសាងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចឌីជីថលជនបទ ដែលបានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការរួមបញ្ចូលនៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និងតំបន់ជនបទ។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃផែនការប្រាំឆ្នាំលើកទី១៣ របស់ប្រទេសចិន (ឆ្នាំ២០១៦-២០២០) ស្រុកក្រីក្រចំនួន ៨៣២ និងភូមិក្រីក្រចំនួន ១២៨ ០០០ នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានដកចេញពីភាពក្រីក្រ ហើយមានការរីកចំរើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ដែលបានរួមចំណែកជាង ៦០ភាគរយដល់កំណើនទិន្នផលកសិកម្មសរុបនៅក្នុងប្រទេសចិន។

ខណៈដែលភូមិរដ្ឋបាលដែលមានស្រាប់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានតភ្ជាប់សេវាអ៊ីនធើណេតដ៏ធំទូលាយ ប្រទេសនេះបានឃើញលទ្ធផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការសាងសង់ភូមិឌីជីថលនៅទូទាំងប្រទេស ដែលជាលទ្ធផលនៃគម្រោងសាកល្បងដែលបានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការរួមបញ្ចូលនៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និងតំបន់ជនបទ។

ខណៈដែលទូរស័ព្ទចល័តក្លាយជាឧបករណ៍កសិកម្មថ្មី ទិន្នន័យត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសម្ភារៈកសិកម្មថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិន។

ដោយមើលឃើញពីនិន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍភូមិឌីជីថល ការិយាល័យនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអ៊ីនធើណេតកណ្តាល (OCCAC) និងនាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលចំនួនប្រាំបួនផ្សេងទៀតបានរួមគ្នាចេញផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភូមិឌីជីថលនៅរវាងឆ្នាំ២០២២ និងឆ្នាំ២០២៥ ដែលចង្អុលបង្ហាញថា ប្រទេសចិននឹងឃើញលទ្ធផលដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឌីជីថលនៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៥។

បើយោងតាមផែនការនេះ ម៉ាកយីហោប្លែកៗមួយចំនួននៃផលិតផលពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិច (e-commerce) នៅតំបន់ជនបទនឹងត្រូវបានដាំដុះ វប្បធម៌អ៊ីនធើណេតនឹងរីកដុះដាលនៅតំបន់ជនបទ ហើយប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចឌីជីថលជនបទនឹងត្រូវបានកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់។

ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍភូមិឌីជីថល ប្រទេសចិននឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៅក្នុងតំបន់ជនបទ ការទាញយកសក្តានុពលនៃទម្រង់ និងគម្រូអាជីវកម្មថ្មី និងជំរុញការកសាងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចឌីជីថលជនបទ៕(ប្រភព BRNN )

Facebook Comments
Loading...