អ្នកជក់កញ្ឆាច្រើនកាន់តែមានអារម្មណ៍ចង់រួមភេទ

0
44669

សារព៍តមានRTបានផ្សាយឲ្យដឹងថាបុរសឬក៏ស្ត្រីណាក៏ដោយដែលជក់កញ្ឆាច្រើនពិតជាមានអារម្មណ៍ចង់រួមភេទកាន់តែខ្ពស់។នេះបើតាការស្រាវជ្រាវរបស់សកលវិទ្យាល័យពេទ្យStanford។ការសិក្សាបាឲ្យដឹងទៀតថាបើគ្រាន់តែយកកញ្ឆាទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដេកឬក៏គ្រែដេកក៏អាចបង្កើនឲ្យមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទបានដែរ។ការសិក្សានេះត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងហើយដោយបានធ្វើការសាកលបងទៅលើជនជាតិអាមេរិកប្រមាណ៥០ ០០០នាក់ក្នុងចន្លោះអាយុពី២៥ឆ្នាំទៅ៤៥ឆ្នាំ៕

image

 

Facebook Comments
Loading...