ថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០១ករណីថ្មីទៀត ខណៈពុំមានករណីឆ្លងថ្មី

0
10934

Facebook Comments
Loading...