ថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០១ករណីថ្មីទៀត ខណៈពុំមានករណីឆ្លងថ្មី

0
11402

Facebook Comments
Loading...