ថិរៈវេលាដែលបុរសនិងស្ត្រីត្រូវការសម្រាប់ការរួមភេទ

0
93683

នេះគឺជាថិរៈវេលាជាមធ្យមសម្រាប់ការរួមភេទសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោក។កាសែតThe Sunរបស់អង់គ្លេសបានផ្សព្វផ្សាយអំពៅលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិទៅលើមនុស្ស៣.៨៣៦នាក់ដោយបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីតម្រូវការនៃពេលវេលាសម្រាប់ការរួមភេទទាំងបុរសនិងស្ត្រី

តាមការស្ទង់មតិ នជបង្ហាញថា ក្នុងពេលរួមភេទម្តងៗបុរសត្រូវការភេលវេលា២៥នាទីនិង៤៣វិនាទី។ប៉ុន្តែមនុស្សស្រីត្រូវ ការពេលវេលាយូរជាងនេះ។ បុរសនិងស្ត្រីដែលមានកម្លាំងផ្លូវភេទខ្លាំងក្លាបំផុតគឺសហរដ្ឋអាមេរិក។ ជាមួ យគ្នានេះបុរសជនជាតិអង់គ្លេសមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៦នឹងការរួមភេទទេនៅពេលដែលពួកគេ នៅជាយុវជន។

ប៉ុន្តែតម្រូវការផ្លូវភេទបានកើនឡើងនោះពេលដែលគេមានអាយុ២០ឆ្នាំ ហើយកាន់តែកើ នខ្លាំងជាងនេះនៅពេលដែលគេមានអាយុជាង៣០ឆ្នាំ៕

image

Facebook Comments
Loading...