នោះធ្ងន់កហើយ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអញ្ជើញ លោកវន វណ្ណៈ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ផ្ទះល្វែង VIP និងលោកស្រីគន ប៉ោស៊ាង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន បុរី គីម ស័ង ឯ.ក ចូលខ្លួនមកទូទាត់បំណុលពន្ធ

0
423

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចេញលិខិតអញ្ជើញ លោក វន វណ្ណៈ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ផ្ទះល្វែង VIP និងលោកស្រី គន ប៉ោស៊ាង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន បុរី គីម ស័ង ឯ.ក ចូលខ្លួនមកទូទាត់បំណុលពន្ធ។ នេះបើតាមលិខិតអញ្ជើញ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មានយើង ទទួលបាននៅថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។ ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតអញ្ជើញ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

Facebook Comments
Loading...