ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ចន្លោះពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ដែលនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស

0
5674

Facebook Comments
Loading...