វេទិកាសាធារណៈស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

0
841

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈ ក្រោមប្រធានបទ’សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា៖សមិទ្ធកម្មនិងទស្សនវិស័យ”នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកវង្សី វិស្សុតរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេ ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើការចែករំលែកនូវព័ត៌មានដល់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានស្វែងយល់កាន់ តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិពិសេសការគ្រប់គ្រ ងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសមិទ្ធកម្មខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ ដែលរាជ រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាននៅក្នុងរយៈកាលកន្លងមកក៏ដូចជា ទស្សនវិស័យក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទៅថ្ងៃមុខ។

វេទិកាសាធារណៈនេះនឹងមានការចូលរួមពីតំណាងគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ នពាក់ព័ន្ធដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នស្រាវជ្រា,គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាវិស័យឯក ជន,អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ,និស្សិតយុវជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ។ Image may contain: 1 person, suit and eyeglasses(រូបឯកសារ)

 

Facebook Comments
Loading...