ក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីរបស់វៀតណាមបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង លើផ្សារភាគហ៊ុនអាមេរិក

0
269

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីរបស់វៀតណាម VinFast បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង នៅលើផ្សារភាគហ៊ុនអាមេរិក Nasdaq ហើយភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានកើនឡើងខ្ពស់ ជំរុញឱ្យតម្លៃទីផ្សារភាគហ៊ុនមានលើសក្រុមហ៊ុន Ford និង General Motors នៅថ្ងៃបើកការជួញដូរ។

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី (EV) របស់វៀតណាម VinFast បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួន លើផ្សារភាគហ៊ុនអាមេរិក  Nasdaq កាលពីថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍នេះ បន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរថយន្តវិនិយោគ ដែលត្រូវបានជួញដូរជាសាធារណៈ។

ភាគហ៊ុនរបស់ VinFast ដែលកំពុងជួញដូរនៅក្រោមសញ្ញាធីក “VFS” បានកើនឡើងច្រើនជាង ៣១ ភាគរយដល់ ២៨.៩០ ដុល្លារភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីពេលថ្ងៃ ពោលគឺក្រោយពេលនៃការចូលទីផ្សារ ក្នុងតម្លៃ២២ ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុន។

Facebook Comments
Loading...