ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ទេ អស់រយៈពេល០៥ជាប់គ្នាមក ខណៈករណីសរុប ២៨៣នាក់ ដដែល

0
1540

Facebook Comments
Loading...