«យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៤» ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុងអាណត្តិថ្មី

3
3245

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អាណត្តិថ្មី ដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានលេចចេញរូបរាងជាផ្លូវការនាពេលនេះ ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន បម្រើប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងអាណត្តិទី០៦នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ របស់ខ្លួនថ្មីទៀត ដែលហៅថា យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៤។

តើយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលថ្មីនេះ កំណត់យ៉ាងណាខ្លះ?

Facebook Comments
Loading...

3 COMMENTS

  1. albuterol inhaler for sale generic

    «យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៤» ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុងអាណត្តិថ្មី | CSN NEWS

  2. ciprofloxacin 500mg antibiotics

    «យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៤» ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុងអាណត្តិថ្មី | CSN NEWS

  3. cialis without doctors prescription net

    «យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៤» ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុងអាណត្តិថ្មី | CSN NEWS

Comments are closed.