ពេលបត់ជើងតូចហេតុអ្វីបានជាមានទឹកខាប់ៗចេញមក? តើជាទឹកកាមឬ?

3
4891

ទឹកកាមអាហូរចេញមកបានទាល់តែយើងមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទ ឬក្នុងពេលកំពុងតែរួមភេទ តែប៉ុណ្ណោះ។ប៉ុន្តែអាចថាអ្នកកើតមានជម្ងឺកាមរោគ ដូចជាជម្ងឺស្វាយប្រមេះជាដើម។គួរតែ ទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសជាបន្ទាន់ប្រសិនបើអ្នកមានអការៈបែបនេះ ដើម្បីរកការ ព្យាបាល។

Facebook Comments
Loading...

3 COMMENTS

  1. cialis costs

    ពេលបត់ជើងតូចហេតុអ្វីបានជាមានទឹកខាប់ៗចេញមក? តើជាទឹកកាមឬ? | CSN NEWS

  2. buy ciprofloxacin

    ពេលបត់ជើងតូចហេតុអ្វីបានជាមានទឹកខាប់ៗចេញមក? តើជាទឹកកាមឬ? | CSN NEWS

Comments are closed.